upperbg

Kraaienhorst: bezwaren

De situering en context van het crossterrein kan u lezen onder Voorstelling. Hierna volgen de bezwaren die het actiecomité heeft tegen het permanent crossterrein.

 

Geen lokaal draagvlak

Op 2 december 2007 werd door 500 buurtbewoners bij stormweer betoogd tegen de komst van een permanent crossterrein. Op 18 mei 2008 namen nog eens 600 mensen deel aan een protestfietstocht door Brecht en Malle. Beide acties haalden de TV-nieuwsuitzendingen van VRT en VTM. Er werden al meer dan 1500 handtekeningen verzameld tegen het permanent crossterrein.

 

Lawaalhinder

De buurtbewoners vrezen dat hun buurt onleefbaar wordt omwille van het lawaai en dat de waarde van hun eigendommen drastisch zal verminderen. Sommige buurtbewoners wonen op minder dan 75 meter van het crossterrein. Ook de dorpskernen van Oostmalle, Westmalle en Sint-Lenaarts hebben last van het lawaai. Dat is niet erg als er enkele wedstrijden per jaar zijn, maar het wordt een probleem wanneer er wekelijks zal worden gecrost met auto's en motors die elk meer dan 100 decibel produceren.

 

Gezondheidsrisico's

Auto's en moto's stoten veel fijn stof uit. In de milieuvergunning zijn geen voorwaarden opgelegd voor de beperking van de uitstoot (bv. roetfilters of permanente beregening). De aanvrager wilde dit ook niet, omdat dit de werkzaamheden voor het opvullen van de putten zou kunnen hinderen. Dit is een enorm risico voor de omwonenden, de fietsers die de fietroutes gebruiken die langs Kraaienhorst lopen en de dieren. Bovendien hebben de omwonenden en de landbouwers last van ronddwarrelend kleistof tijdens de crossactiviteiten.

 

Bezwaren landbouwsector

De landbouwsector is tegen de aanleg van dit crossterrein. Nu is het terrein ingekleurd als kleiontginningsgebied met nabestemming landbouw. De provincie wil de nabestemming wijzigen naar recreatiegebied. Nochtans gaat het om 23,5 ha waardevol landbouwgebied dat teloorgaat, terwijl de afbakening van landbouwgebieden op niveau van het Vlaams gewest moeizaam verloopt. Bovendien zijn heel wat landbouwgronden onbereikbaar wanneer er wordt gecrost.

 

Verkeershinder

De organisatie van 10 crosswedstrijden per jaar betekent 10 maal per jaar verkeershinder veroorzaakt door auto's van duizenden toeschouwers en zwaar materiaal van deelnemers. Er is geen parkeerplaats voorzien. Bovendien is het decretaal niet mogelijk om verharde parkeerplaatsen aan te leggen in ontginningsgebied. Er zijn ook geen afgelegen parkeerplaatsen voorzien met pendelbussen. Gedurende 10 weekends per jaar kunnen landbouwers niet op hun velden om hun werk uit te voeren. Fietsroutes die langs Kraaienhorst lopen, worden onderbroken.

 

Bedreiging Landschapspark De Voorkempen

De realisatie van dit plan is onverenigbaar met de toetreding van de gemeente Brecht tot het Landschapspark Voorkempen, waarvan ook de gemeenten Antwerpen, Brasschaat, Kapellen, Malle, Ranst, Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem, Wommelgem, Wuustwezel, Zandhoven en Zoersel lid zijn, naast diverse verenigingen uit de sectoren natuur, landbouw, recreatie en jacht. Het samenwerkingsverband is opgericht om gezamenlijk te werken aan een duurzame verweving van landbouw, landschap en recreatie in de Voorkempen. Bij die verweving dienen de betrokken gemeenten te streven naar de bescherming van natuur en landschapswaarden.

 

Ongunstige adviezen

Zowel de Provinciale Milieuvergunningscommissie als de dienst Ruimtelijke Ordening van het Vlaams gewest gaven een ongunstig advies over de verleende milieuvergunning. Deze bezwaren werden echter nauwelijks weerlegd door de deputatie van de provincie Antwerpen.

 

Dubieuze houding gemeente Brecht

De gemeente Brecht gaf een ongunstig advies over de op 19 juni 2008 verleende milieuvergunning voor het ontginnen van een kleigroeve door te stellen dat "de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting die door de gevraagde exploitatie worden gevraagd, niet tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt". Tezelfdertijd adviseerde de gemeente Brecht gunstig voor de milieuvergunning voor de organisatie van 10 crosswedstrijden.

 

Klik hier voor een uitgebreide tekst met de bezwaren van het actiecomité